Chính Sách Bảo Mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Quocgianghiatu.org.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Quocgianghiatu.org, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Quocgianghiatu.org dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Quocgianghiatu.org hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Quocgianghiatu.org ngay lập tức.

  1. Truy cập Quocgianghiatu.org

Quocgianghiatu.org bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Quocgianghiatu.org cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của Quocgianghiatu.org mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Quocgianghiatu.org, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho Quocgianghiatu.org là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Quocgianghiatu.org thông qua Website Quocgianghiatu.org được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của Quocgianghiatu.org.

Nếu bạn lựa chọn hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của Quocgianghiatu.org, bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của Quocgianghiatu.org. Bạn đồng ý thông báo cho Quocgianghiatu.org ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn.

Quocgianghiatu.org có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi Quocgianghiatu.org, bất cứ lúc nào theo quyết định của Quocgianghiatu.org mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

  1. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu Quocgianghiatu.org, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Quocgianghiatu.org. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên Quocgianghiatu.org không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với Quocgianghiatu.org.

  1. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Quocgianghiatu.org cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Quocgianghiatu.org cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

  1. Đóng góp của thành viên

Các dịch vụ Quocgianghiatu.org có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của Quocgianghiatu.org.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của Quocgianghiatu.org sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của Quocgianghiatu.org, bạn cấp cho Quocgianghiatu.org quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho Quocgianghiatu.org. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. Quocgianghiatu.org không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

  1. Tiêu chuẩn Nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các quy định pháp luật.

  1. Vi phạm bản quyền

Quocgianghiatu.org coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các quy định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên Quocgianghiatu.org vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của Quocgianghiatu.org bằng cách gửi thông báo cho Quocgianghiatu.org qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

Bạn hiểu rằng Quocgianghiatu.org không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

  1. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, Quocgianghiatu.org sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Quocgianghiatu.org.