Liên Lạc

Ngô Chí Thiềng
lamgiang07@yahoo.com
714.724.2403 (c)

Nguyễn Hà
phnguyen98@gmail.com
714.390.1096 (c)

Vi Minh Ninh
ninhvi2003@yahoo.com
817.703.8272 (c)


Quốc Gia Nghĩa Tử năm châu
Hai mốt tháng Sáu rủ nhau mà về
Thầy, trò trang phục chỉnh tề
Nao nức trẩy hội cùng về Cali